Windpark de Nes

Wat is de uitbreiding van windpark de Nes?
Aan het begin van de verbindingsdijk naar Marken, ook wel bekend als De Nes, wil Coöperatie Windenergie Waterland in 2025 de huidige twee windmolens vervangen door nieuwe windmolens. Momenteel liggen er drie scenario’s op tafel. Bewoners kunnen, door lid te worden van de coöperatie, hier mede-eigenaar van worden tegen een aantrekkelijk rendement. Kijk voor meer informatie over de plannen op de pagina het plan (menu-onderdeel Uitbreiding Nes).

Wie ontwikkelt windpark de Nes?
Het windpark wordt ontwikkeld door Coöperatie Windenergie Waterland, die al sinds de jaren ’80 windenergie opwekt op deze plek. Inmiddels zijn er al ruim 500 leden die gedurende de jaren hebben geïnvesteerd in duurzame energie tegen een rendement van 4-6% per jaar. Deze leden zijn dus allemaal eigenaar van het windpark.

Welke partijen zijn nog meer bij de ontwikkeling betrokken?
Voor de ontwikkeling werken we nauw samen met gemeente Waterland en de provincie Noord-Holland. Het plan sluit aan bij het concept-RES (Regionale Energiestrategie) die de regio en de gemeente maakt.

Waar komen de molens?
De molens komen langs de verbindingsdijk naar Marken. Er zijn drie scenario’s mogelijk; u leest er meer over op de pagina scenario’s.

Waarom deze locatie?
Windpark de Nes wordt ontwikkeld vanuit de randvoorwaarden uit de RES (Regionale Energie Strategie), als dit gebied als zoekgebied wordt aangewezen. Daarnaast is het gebied ideaal omdat het er hard waait en bewoners op minimaal 1000 meter afstand wonen, waardoor er weinig effecten van geluid en slagschaduw zullen zijn.

Is er gekeken naar andere locaties?
In de concept RES (besproken in 2020 in de gemeenteraad) staat de Nes als zoekgebied voor meer duurzame energie. Er is geen ander gebied in de gemeente opgenomen. Ook in het coalitieakkoord staat dat uitbreiding de Nes een ambitie is. De Coöperatie volgt deze uitgangspunten en heeft om die reden niet zelf gekeken naar een andere locatie in de gemeente Waterland.

Deze locatie is het meest logisch, omdat de molens in een lijn langs de dijk komen te staan, hier een provinciale weg loopt en de turbines niet op korte afstand van woningen komen te staan.

Welke andere scenario’s rondom de Nes zijn onderzocht? Bijvoorbeeld de dijk naar Monnickendam of Uitdam?
Er zijn verschillende mogelijkheden bekeken, maar die bleken allen niet haalbaar:

  • bouwen in water of kleinere turbines: financieel is dit niet haalbaar. De kosten zijn hoger dan de opbrengsten;
  • bouwen langs de dijk richting Monnickendam: de opstelling van windturbines daar is niet gunstig voor de productie, vanwege de kromming in de dijk. Een lijnopstelling is het meest gunstig, daarom is deze locatie het meest gunstig;
  • uitbreiden door dezelfde als de huidige turbines erbij te zetten: deze turbines zijn niet meer leverbaar;
  • turbines in water en/of polder plaatsen: daarmee komen we in natuurgebied;
  • grote turbines naast de huidige zetten / geen lijnopstelling: dit is landschappelijk niet inpasbaar.

Waarom een nieuw plan?
Meer duurzame energie
Met nieuwe turbines kunnen we het verwachte stroomverbruik van huishoudens en bedrijven in 2050 volledig lokaal en groen opwekken. Met de huidige molens wekken we stroom voor (slechts) 15% van Waterland op; met de nieuwe turbines is dat, afhankelijk van het te kiezen scenario, 52 – 120%. Een flinke stap voorwaarts dus!

Voortzetten subsidies duurzame initiatieven
Sinds 2011 heeft CWW in totaal 2 miljoen euro subsidie verstrekt aan lokale initiatieven:
€ 20.000 per jaar naar organisaties met een maatschappelijk doel (cultuur, sport, zorg)
€ 100.000 per jaar voor energieprojecten van Stichting Duurzaam Waterland.

Met het nieuwe project kunnen we de subsidies voortzetten.

Nieuwe investeringsmogelijkheden voor bewoners
CWW telt ruim 500 leden die eigenaar zijn van de coöperatie en op die manier investeren in de huidige windmolens tegen een aantrekkelijk rendement. Als we een nieuw project realiseren komt er voor leden en bewoners weer een nieuwe gelegenheid om te investeren en mede-eigenaar te worden.

Behalen duurzaamheidsdoelstelling gemeente Waterland
Gemeente Waterland wil energieneutraal zijn in 2050. Daarvoor zijn 250.000 zonnepanelen of 4 nieuwe windturbines nodig. Op daken is er maximaal ruimte voor ongeveer 50.000 zonnepanelen; er is dus windenergie nodig om de doelstellingen te halen.

Is het zeker dat het nieuwe windpark er komt?
Er is een grote kans dat het windpark er komt zodra de locatie als zoekgebied is aangewezen in de Regionale Energiestrategie van Noord Holland Zuid. Omdat de molens in een lijn langs de dijk komen te staan, hier een provinciale weg loopt en de turbines niet op korte afstand van woningen komen te staan, is het een gunstige locatie voor de bouw van windturbines. Dit biedt, samen met de bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstelling van de gemeente, gunstige omstandigheden voor meer windturbines op deze plek.

Hoe wordt draagvlak gemeten?
Van 19 januari t/m 7 februari 2021 kon iedere bewoner uit gemeente Waterland onze enquête invullen. Deze enquête is één van de middelen om te peilen hoe inwoners van gemeente Waterland denken over uitbreiding van windpark de Nes. Evenals de informatiebijeenkomst op 2 februari 2021, waar we de aanwezigen ook hebben gevraagd naar hun mening hierover. Verder voeren we (vervolg)gesprekken met direct-omwonenden en andere belanghebbenden. Het principe-verzoek dat we indienen bij de gemeente bevat daarnaast ook een voorstel voor hoe we belanghebbenden zullen blijven betrekken bij de ontwikkeling van de plannen.

Wat is de planning?
Dat leest u op de pagina planning.

Waai met ons mee en word lid!